Bộ, ngành khác

Thông tư 60/2015/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày 15/12/2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 60/2015/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá... 

Công văn 7810/BTC-QLCS năm 2015 hướng dẫn về miễn, giảm tiền thuê đất đối với một số trường hợp do Bộ Tài chính ban hành

Ngày 12/06/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7810/BTC-QLCS năm 2015 hướng dẫn về miễn, giảm tiền thuê đất đối với một số... 

Thông tư 47/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày 22/08/2014, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 47/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành... 

Thông tư 42/2014/TT-BTNMT về Định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày 29/07/2014, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 42/2014/TT-BTNMT về định mức kinh tế – kỹ thuật thống... 

Thông tư 333/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 333/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy... 

Thông tư 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày 30/06/2014, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ,... 

Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày 30/06/2014, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định về xây dựng, quản lý, khai thác... 

Thông tư 35/2014/TT-BTNMT về điều tra, đánh giá đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày 30/06/2014, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 35/2014/TT-BTNMT về điều tra, đánh giá đất đai, theo đó quy... 

Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày 19/05/2014, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính, theo đó quy định... 

Thông tư 332/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất

Ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 332/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy...