Bộ, ngành khác

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày 29/05/2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh... 

Thông tư 19/2016/TT-BTNMT về báo cáo công tác bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày 24/08/2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 19/2016/TT-BTNMT về báo cáo công tác bảo vệ môi trường, bao... 

Thông tư 43/2015/TT-BTNMT về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày 29/09/2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 43/2015/TT-BTNMT về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ... 

Quyết định 13/2004/QĐ-BVHTT ban hành “Định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin ban hành

Ngày 01/04/2004, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin ban hành Quyết định 13/2004/QĐ-BVHTT Định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục... 

Thông tư 17/2013/TT-BVHTTDL hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế-kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Ngày 30/12/2013, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 17/2013/TT-BVHTTDL hướng dẫn xác định chi phí lập quy... 

Chỉ thị 73/CT-BVHTTDL năm 2009 về tăng cường các biện pháp quản lý di tích và các hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Ngày 19/05/2009, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chỉ thị 73/CT-BVHTTDL năm 2009 về tăng cường các biện pháp quản... 

Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Ngày 28/12/2012, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL quy định về bảo quản, tu bổ, phục... 

Thông tư 07/2004/TT-BVHTT hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Ngày 19/02/2004, Bộ Văn hóa Thông tin ban hành Thông tư 07/2004/TT-BVHTT hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo... 

Thông tư 09/2011/TT-BVHTTDL về Quy định nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Ngày 14/07/2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 09/2011/TT-BVHTTDL về Quy định nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng...