Bộ, ngành khác

Thông tư 18/2010/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức và hoạt động của bảo tàng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Ngày 31/12/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 18/2010/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức và hoạt động của bảo tàng.

Thông tư 33/2016/TT-BTNMT Định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày 07/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 33/2016/TT-BTNMT quy định Định mức kinh tế – kỹ thuật... 

Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý sử dụng đất trồng lúa do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày 27/06/2016, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn chi tiết Điều 4... 

Thông tư 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày 21/01/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý,...