Bộ, ngành khác

Công văn số 2035/BTNMT-TTTNMT V/v tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 05 tháng 06 năm 2018

Ngày 20/4/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 2035/BTNMT-TTTNMT Về việc Tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành... 

Thông tư 34/2017/TT-BTNMT quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày 04/10/2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 34/2017/TT-BTNMT quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm... 

Thông tư 31/2017/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày 27/09/2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 31/2017/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải... 

Thông tư 20/2017/TT-BTNMT về Định mức kinh tế – kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày 08/08/2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 20/2017/TT-BTNMT về Định mức kinh tế – kỹ thuật... 

Thông tư 61/2015/TT-BTNMT quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày 15/12/2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 61/2015/TT-BTNMT quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ... 

Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BXD-BNV hướng dẫn Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng – Bộ Nội vụ ban hành

Ngày 14/01/2013, Bộ trưởng Bộ Xây dựng – Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BXD-BNV hướng dẫn Nghị định 11/2013/NĐ-CP... 

Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày 31/12/2015, Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định... 

Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày 30/06/2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại, theo đó quy...