Bộ, ngành khác

Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày 16/06/2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất,... 

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày 19/05/2014, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,... 

Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày 16/06/2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất. Thông... 

Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày 02/06/2014, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất,... 

Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày 02/06/2014, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh... 

Thông tư 28/2014/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày 02/06/2014, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 28/2014/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai và lập... 

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày 19/05/2014, Thông tư Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính. Thông tư này quy định... 

Thông tư 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày 27/01/2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị... 

Thông tư 13/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ngày 29/09/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 13/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định về...