Bộ, ngành khác

Thông tư 07/2015/TT-NHNN Quy định về bảo lãnh ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày 25/06/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 07/2015/TT-NHNN Quy định về bảo lãnh ngân hàng, trong đó hướng... 

Thông tư 25/2015/TT-NHNN hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày 09/12/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 25/2015/TT-NHNN hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách... 

Thông tư 35/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao do Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày 30/06/2015, Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 35/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công... 

Công văn 9505/NHNN-QLNH năm 2015 về triển khai thi hành điểm b khoản 4 Điều 84 Nghị định 99/2015/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ngày 10/12/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 9505/NHNN-QLNH năm 2015 về triển khai thi hành điểm b khoản 4 Điều 84... 

Thông tư 171/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày 27/10/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 171/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép... 

Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày 26/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định... 

Thông tư 172/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày 27/10/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 172/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép...