Bộ, ngành khác

Thông tư 20/2017/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 32/2015/TT-BGTVT quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày 21/06/2017, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 20/2017/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 32/2015/TT-BGTVT quy định về bảo... 

Thông tư 32/2015/TT-BGTVT về Quy định bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày 24/07/2015, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 32/2015/TT-BGTVT về Quy định bảo vệ môi trường trong phát triển... 

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày 28/05/2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTNMT quy định đề án bảo vệ môi trường chi... 

Thông tư 185/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày 08/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 185/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng... 

Thông tư 41/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày 09/09/2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 41/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế... 

Thông tư 19/2015/TT-BTNMT năm 2015 Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày 23/04/2015,  Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 19/2015/TT-BTNMT năm 2015 Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện... 

Thông tư 37/2015/TT-BGTVT quy định thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày 28/07/2015, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 37/2015/TT-BGTVT quy định thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu tàu... 

Thông tư 02/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày 07/03/2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 02/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật và định mức kinh tế...