Bộ, ngành khác

Thông tư 12/2017/TT-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày 10/02/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 12/2017/TT-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết... 

Thông tư 03/2017/TT-BTNMT hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày 21/03/2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 03/2017/TT-BTNMT hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu... 

Thông tư 30/2016/TT-BTNMT về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày 12/10/2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 30/2016/TT-BTNMT về quản lý, cải tạo và phục hồi môi... 

Thông tư 38/2015/TT-BTNMT về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày 30/06/2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 38/2015/TT-BTNMT về cải tạo, phục hồi môi trường trong...