Bộ Xây dựng | Danh mục Cơ quan | Pháp Luật Kiến Trúc Xây Dựng | Page 5

Bộ Xây dựng

Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BXD-BNV hướng dẫn Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng – Bộ Nội vụ ban hành

Ngày 14/01/2013, Bộ trưởng Bộ Xây dựng – Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BXD-BNV hướng dẫn Nghị định 11/2013/NĐ-CP... 

Thông tư 14/2017/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 28/12/2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 14/2017/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công... 

Thông tư 07/2017/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 15/05/2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 07/2017/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải... 

Thông tư 08/2017/TT-BXD quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 16/05/2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 08/2017/TT-BXD quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng. Thông tư... 

Thông tư 21/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 30/06/2016, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 21/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo,... 

Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 10/03/2016, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình, theo đó quy... 

Thông tư 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 30/03/2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng... 

Thông tư 04/2015/TT-BXD hướng dẫn thi hành Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 03/04/2015, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 04/2015/TT-BXD hướng dẫn thi hành Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước... 

Thông tư 02/2015/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 02/04/2015, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 02/2015/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước. Thông...