Bộ Xây dựng

Quyết định số 113/QĐ-BXD ngày 27/02/2023 của Bộ Xây dựng Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyền truyền năm 2023 của Bộ Xây dựng

BỘ XÂY DỰNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 113/QĐ-BXD Hà... 

Quyết định số 62/QĐ-BXD ngày 08/02/2023 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2022

BỘ XÂY DỰNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 62/QĐ-BXD Hà... 

Quyết định số 48/QĐ-BXD ngày 30/01/2023 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng năm 2023

BỘ XÂY DỰNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 48/QĐ-BXD Hà... 

Quyết định số 11/QĐ-BXD ngày 11/01/2023 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Chiến lược phát triển Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Xây dựng đến năm 2030

BỘ XÂY DỰNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 11/QĐ-BXD Hà... 

Thông tư 02/2023/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng

BỘ XÂY DỰNG Số: 02/2023/TT-BXD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày... 

Thông tư 06/2022/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình

BỘ XÂY DỰNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 06/2022/TT-BXD Hà... 

Thông tư 05/2022/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng

BỘ XÂY DỰNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 05/2022/TT-BXD Hà...