Tìm kiếm văn bản

Quyết định số 110/QĐ-BXD ngày 27/02/2023 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 110/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ XÂY DỰNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 78/NQ-CP NGÀY 18/6/2022 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/TW NGÀY 02/4/2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đm quốc phòng, an ninh vùng đồng bng sông Cu Long đến năm 2030, tm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 18/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quy hoạch – Kiến trúc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng BXD (đ
 b/c);
– Các Thứ trư
ng (để chỉ đạo thực hiện);
– Lưu: VT
, QHKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Hồng Minh

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

CỦA BỘ XÂY DỰNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 78/NQ-CP NGÀY 18/6/2022 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/TW NGÀY 02/4/2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
(Ban hành kèm theo Quyết định số 110/QĐ-BXD ngày 27/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Căn cứ, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thống nhất trong chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai quyết liệt, hiệu quả tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành về tầm quan trọng của việc triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị.

2. Cụ thể hóa quan điểm, đường lối, định hướng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật; đồng thời, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung triển khai thực hiện tại vùng đồng bng sông Cửu Long.

3. Làm căn cứ, cơ sở để các đơn vị thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch hành động của Bộ, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long và trên cả nước.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tập trung công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng

Nâng cao năng lực, hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu, hoàn thiện thể chế về quy hoạch đô thị và nông thôn nhằm nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch đô thị, nông thôn và Chương trình phát triển đô thị, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong xã hội phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn nhằm tạo hành lang pháp lý tốt nhất để tổ chức thực hiện công tác quy hoạch đô thị và nông thôn, đồng bộ với pháp luật về quy hoạch tại vùng đồng bng sông Cửu Long và cả nước.

2. Hoàn thiện và tổ chức thực hiện Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với đặc điểm, điều kiện phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tổ chức lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn phù hợp với Quy hoạch tng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia; lồng ghép các nội dung quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 2/3/2021 vào Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia.

Tổ chức lấy ý kiến các đơn vị liên quan, báo cáo lãnh đạo Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định pháp luật về quy hoạch.

Báo cáo tình hình thực hiện Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ vào năm 2025.

3. Tổng kết thực hiện Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ và khu vực bị sạt lở

Tng kết tình hình thực hiện việc xây dựng cụm tuyến dân cư giai đoạn 2018-2025 tại vùng đồng bng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp cho giai đoạn tiếp theo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào năm 20231.

4. Lập Đề án xây dựng các nhà máy nước quy mô vùng

Rà soát, đánh giá thực trạng công tác cấp nước khu vực đồng bằng sông Cửu Long, việc thực hiện theo quy hoạch, điều chỉnh cục bộ quy hoạch cấp nước vùng đồng bng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 2140/QĐ-TTg ngày 08/11/2016, Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 02/3/2021).

Theo dõi, giám sát tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hp vệ sinh cho người dân tại đô thị, nông thôn khu vực đồng bằng sông Cửu Long đạt được các mục tiêu theo Nghị quyế78/NQ-CP .

Lập Đề án xây dựng các nhà máy nước quy mô vùng phù hợp với quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 08/2/2022, trình Thủ tướng Chính phủ vào năm 2023.

5. Quán triệt, tuyên truyền, tạo sự thống nhất, đồng thuận của toàn ngành trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình và kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng

Tổ chức quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ nhm tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng tầm tư duy và tạo quyết tâm cao về nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, phổ biến thông tin về Nghị quyết số 13-NQ/TW với quy mô sâu rộng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng các phương thức truyền thông để đạt hiệu quả cao nhất.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm:

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất, toàn diện nhiệm vụ theo kế hoạch, giải pháp đã được đề ra tại các Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ và các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Kế hoạch hành động này của Bộ; xây dựng kế hoạch cụ thể hoặc lồng ghép với các nhiệm vụ, đề án, chương trình thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị để tổ chức thực hiện bảo đảm đồng bộ, hiệu quả; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 05/12/2022, gửi Vụ Quy hoạch – Kiến trúc để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn, phát triển đô thị, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật tại các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long để kịp thời chỉ đạo, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

2. Vụ Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch hành động này, định kỳ báo cáo và đề xuất với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết bảo đảm Kế hoạch hành động được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

3. Các Vụ Kế hoạch – Tài chính, Khoa học công nghệ và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ, tổ chức, bố trí kinh phí thực hiện cho các đơn vị được giao nhiệm vụ.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, các đơn vị chủ động đề xuất, gửi Vụ Quy hoạch – Kiến trúc để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC I

CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng tại Quyết định số 110/QĐ-BXD ngày 27/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Đến năm 2030

Cơ quan theo dõi, giám sát

1

Tỷ lệ đô thị hóa

%

42-48

Cục Phát triển đô thị

2

Tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh

Cục Hạ tầng kỹ thuật

2.1

Đối với dân cư đô thị

%

98-100

2.1

Đối với nông thôn

%

70

 

PHỤ LỤC II

CHƯƠNG TRÌNH VÀ ĐỀ ÁN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ XÂY DỰNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 78/NQ-CP NGÀY 18/6/2022 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/TW NGÀY 02/4/2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
(Kèm theo Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng tại Quyết định số 110/QĐ-BXD ngày 27/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

STT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian trình

Cấp trình

1

Xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn Vụ Quy hoạch – Kiến trúc Vụ Pháp chế, các đơn vị liên quan

2024

Quốc hội

2

Tổ chức lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia. Cục Phát triển đô thị Các đơn vị liên quan

2023

Chính phủ

3

Báo cáo thực hiện Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Vụ Quy hoạch – Kiến trúc Các đơn vị liên quan

2025

Thủ tướng Chính phủ

4

Tng kết tình hình thực hiện việc xây dựng cụm tuyến dân cư giai đoạn 2018-2025 và đề xuất giải pháp cho giai đoạn tiếp theo. Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản Các đơn vị liên quan

2023

Thủ tướng Chính phủ

5

Lập Đề án xây dựng các nhà máy nước quy mô vùng phù hợp với quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 02/3/2021. Cục Hạ tầng kỹ thuật Các đơn vị liên quan

2023

Thủ tướng Chính phủ

6

Quán triệt, tuyên truyền, tạo sự thống nhất, đồng thuận của toàn ngành trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình và kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng Học viện cán bộ xây dựng và quản lý đô thị Các đơn vị liên quan

2022-2030

Bộ Xây dựng

 • Tên văn bản:
  Quyết định số 110/QĐ-BXD ngày 27/02/2023 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
 • Cơ quan ban hành:
 • Số hiệu:
  110/QĐ-BXD
 • Hiệu lực:
  27/02/2023
 • Tình trạng:
  Có hiệu lực