Bộ Xây dựng | Danh mục Cơ quan | Pháp Luật Kiến Trúc Xây Dựng | Page 3

Bộ Xây dựng

Thông tư 10/2019/TT-BXD về định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số:... 

Thông tư 01/2020/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

BỘ XÂY DỰNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 01/2020/TT-BXD Hà... 

Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó, so với Thông... 

Thông tư 06/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 31/10/2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 06/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung... 

Thông tư 04/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BXD hướng dẫn về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 16/08/2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 04/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BXD hướng dẫn về quản lý chất... 

Thông tư 03/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 30/07/2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 03/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn... 

Thông tư 07/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 7/11/2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 07/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công... 

Thông tư 07/2018/TT-BXD quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 8/8/2018, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 07/2018/TT-BXD quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng. Theo đó, hệ thống biểu...