Bài viết, Tin tức

Hà Nội ‘lệnh’ rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng

Tiền Phong – UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1306/UBND-ĐT yêu cầu các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg, ngày 13/3/2018, của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Hà Nội yêu cầu thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Công văn nêu rõ, ngày 13/3/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan. Trong đó yêu cầu: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao quán triệt sâu sắc mục tiêu và các nguyên tắc quy định tại các Nghị quyết của Chính phủ hàng năm liên quan đến triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tiếp tục chỉ đạo đúng thời hạn, có hiệu quả các giải pháp và nhiệm vụ quy định tại các nghị quyết; bổ sung để cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện các nghị quyết hàng năm trên cơ sở các nội dung quy định tại chỉ thị này.

Đào tạo, nâng cao trình độ và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là những người trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính; kiên quyết chấm dứt tình trạng sách nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm. Chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chế độ báo cáo quy định tại chỉ thị này. Kịp thời tổng hợp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai các nhiệm vụ quy định tại chỉ thị này, chuyển tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện báo cáo kết quả triển khai chỉ thị định kỳ trước ngày 15 của tháng cuối quý và trước ngày 15 tháng 12, gửi Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Về nội dung trên, UBND thành phố giao các sở, ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Quy hoạch – Kiến trúc, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy thành phố, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, UBND quận, huyện, thị xã căn cứ Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, chủ động rà soát trình tự, thời gian thực hiện thủ tục về cấp phép xây dựng và các thủ tục có liên quan; đề xuất rút ngắn thời gian thực hiện, cắt giảm các thủ tục không cần thiết, báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/4/2018.