Tin tức

Chức năng của viện bảo tàng

Câu hỏi: Trong khuôn viên của viện bảo tàng có nhà hàng đang hoạt động, điều này có đúng quy định pháp luật không?

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý

Thông tư 18/2010/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức và hoạt động của bảo tàng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành (Thông tư 18)

2. Nội dung tư vấn

Chức năng của bảo tàng được quy định từ Điều 5 đến Điều 12 Thông tư 18, bao gồm hoạt động nghiên cứu khoa học; Hoạt động sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể; Hoạt động kiểm kê; Hoạt động bảo quản; Hoạt động trưng bày tài liệu, hiện vật và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể; Hoạt động giáo dục; Hoạt động truyền thông; Hoạt động dịch vụ.

Điều 12 quy đinh hoạt động dịch vụ bao gồm các hình thức sau:

“Hoạt động dịch vụ của bảo tàng bao gồm:

a) Tổ chức dịch vụ ăn, uống, nghỉ ngơi, giải trí và dịch vụ khác;

b) Tổ chức phát triển sản phẩm lưu niệm, xuất bản ấn phẩm của bảo tàng;

c) Tổ chức các sự kiện văn hóa, giáo dục, thể thao và du lịch;

d) Cung cấp thông tin, tư liệu;

đ) Tư vấn kỹ thuật, nghiệp vụ bảo tàng;

e) Giám định, thẩm định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;

g) Bảo quản, phục hồi, làm bản sao tài liệu, hiện vật;

h) Hợp tác khai quật khảo cổ;

i) Hợp tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về bảo tàng.”

Tuy nhiên hoạt động dịch vụ của bảo tàng phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của bảo tàng và quy định của pháp luật có liên quan nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, tham quan, hưởng thụ văn hóa của công chúng hoặc đơn đặt hàng của tổ chức, cá nhân.

Nếu hoạt động của nhà hàng không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của bảo tàng, gây ảnh hưởng đến nhu cầu học tập, tham quan, hưởng thụ văn hóa của công chúng thì không phù hợp với quy định của pháp luật về hoạt động của bảo tàng.