Bộ Xây dựng | Danh mục Cơ quan | Pháp Luật Kiến Trúc Xây Dựng | Page 9

Bộ Xây dựng

Thông tư 03/2016/TT-BXD Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 10/03/2016, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 03/2016/TT-BXD Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn... 

Thông tư 10/2016/TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 15/03/2016, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 10/2016/TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy... 

Thông tư 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 30/10/2015, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà... 

Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 10/03/2016, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng, theo đó quy định... 

Thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 10/03/2016, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, bao gồm:... 

Thông tư 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 10/03/2016, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.... 

Quyết định 79/QĐ-BXD năm 2017 công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 15/02/2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 79/QĐ-BXD năm 2017 công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn... 

Quyết định 1134/QĐ-BXD năm 2015 công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 08/10/2015, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1134/QĐ-BXD năm 2015 công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy... 

Thông tư 22/2016/TT-BXD bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

Ngày 01/07/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 22/2016/TT-BXD bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định... 

Công văn 3482/BXD-HĐXD năm 2014 thực hiện Luật Xây dựng 2014 do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 30/12, Bộ Xây dựng đã có Công văn 3482/BXD-HĐXD gửi Văn phòng Chính phủ; Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; Hội...