Bộ Xây dựng

Thông tư 16/2013/TT-BXD sửa đổi Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 16/10/2013, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 16/2013/TT-BXD sửa đổi Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung Thiết... 

Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 13/05/2013, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị. Nội dung chính... 

Thông tư 07/2011/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 28/06/2011, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 07/2011/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố quy chế quản lý quy hoạch,... 

Thông tư 19/2010/TT-BXD hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 22/10/2010, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 19/2010/TT-BXD hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

Thông tư 11/2010/TT-BXD hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 17/08/2010, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 11/2010/TT-BXD hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị. Thông... 

Thông tư 31/2016/TT-BXD quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 30/12/2016, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 31/2016/TT-BXD quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư với... 

Thông tư 02/2016/TT-BXD Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 15/02/2016, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 02/2016/TT-BXD Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư, theo đó quy định nội... 

Thông tư 27/2016/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 15/12/2016, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 27/2016/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý... 

Thông tư 20/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 30/06/2016, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 20/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển...