Bộ Xây dựng | Danh mục Cơ quan | Pháp Luật Kiến Trúc Xây Dựng | Page 4

Bộ Xây dựng

Thông tư 06/2018/TT-BXD về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 06/2018/TT-BXD về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng. Theo đó hệ thống này gồm 33 chỉ... 

Thông tư 04/2018/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 20/05/2018, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ban hành Thông tư 04/2018/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và... 

Thông tư 02/2018/TT-BXD về quy định bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 06/02/2018, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 02/2018/TT-BXD về quy định bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và... 

Thông tư 01/2018/TT-BXD về quy định chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 05/01/2018, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 01/2018/TT-BXD quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh. Theo đó, các... 

Thông tư 12/2017/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 30/11/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 12/2017/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát... 

Thông tư 09/2017/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 05/06/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 09/2017/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung

Thông tư 10/2017/TT-BXD về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 29/09/2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 10/2017/TT-BXD về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật... 

Thông tư 13/2017/TT-BXD về quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày 08/12/2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 13/2017/TT-BXD về quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công...