Tin tức

Điều kiện mua nhà ở xã hội

Câu hỏi: Điều kiện mua nhà ở xã hội

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý

  1. Luật Nhà ở 2014
  2. Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (“Nghị định 100”)

2. Nội dung tư vấn

  1. Đối tượng được mua nhà ở xã hội

Điều 49 Luật Nhà ở quy đinh: “Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Các đối tượng sau đây nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội:

a.Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

b. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;

c.Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

d.Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

đ.Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

e.Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

g.Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

h.Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;

i.Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;

k.Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.”

Bạn phải xác định mình có thuộc các trường hợp trên để được mua nhà ở xã hội hay không.

2. Điều kiện để mua nhà ở xã hội

Theo quy định của khoản 1 Điều 50 Luật Nhà ở, điều kiện để được mua nhà ở xã hội là “Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực.”

3. Trình tự thủ tục mua nhà ở xã hội và hồ sơ mua nhà ở xã hội được quy định tại Điều 20 và 22 Nghị định 100.