Tin tức

Chức năng của nhà văn hoá

Câu hỏi: Nhà văn hóa xã đang được chính quyền xã cho thuê làm đám cưới, có quy định pháp luật nào cho phép việc này không?

Trả lời

1.Cơ sở pháp lý

  1. Luật Đất đai 2013
  2. Thông tư 06/2011/TT-BVHTTDL quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà văn hoá và khu thể thao thôn (Thông tư 06/2011)

2.Nội dung trả lời

1.Về chức năng của nhà văn hoá

Điều 2 khoản 3 Thông tư 06/2011 quy định về chức năng của nhà văn hoá xã như sau:

“3. Chức năng:

a) Góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức khoa học, kỹ thuật; giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh trên địa bàn thôn.

b) Nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.

c) Nơi tổ chức hội họp, học tập cộng đồng và các sinh hoạt khác ở thôn.”

Như vậy, nhà văn hoá không có chức năng kinh doanh nên việc tiến hành cho thuê mặt bằng làm đám cưới hoặc các hoạt động kinh doanh khác là trái với quy định của pháp luật.

2.Thẩm quyền giao đất

“3. Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.”

Đất của nhà văn hoá xã không phải đất nông nghiệp, cho dù trước đây là đất nông nghiệp nhưng nay đã được chuyển đổi mục đích sử dụng. Vì vậy uỷ ban nhân dân xã không có thẩm quyền  cho thuê nhà văn hoá xã.