Tin tức

Cửa sổ có được nhìn ra nhà bên cạnh

Câu hỏi: Tôi muốn làm thêm một cửa sổ nhưng lại nhìn ra mái nhà bên cạnh, liệu có được không?

Trả lời

1. Cơ sở pháp lý

  1. Bộ Luật Dân Sự 2015
  2. Luật Xây dựng 2014
  3. Tiêu Chuẩn Quốc Gia TCVN 9411:2012 ban hành kèm theo Quyết định 3621/QĐ-BKHCN về Việc Công Bố Tiêu Chuẩn Quốc Gia

2. Nội dung trả lời

  1. Trường hợp nhà bạn và nhà bên cạnh có mốc giới là tường nhà chung

Điều 176 khoản 3 Bộ Luật Dân Sự 2015 quy định:

“3. Đối với mốc giới là tường nhà chung, chủ sở hữu bất động sản liền kề không được trổ cửa sổ, lỗ thông khí hoặc đục tường để đặt kết cấu xây dựng, trừ trường hợp được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý.”

Mục 6.4.3.2 Tiêu Chuẩn Quốc Gia TCVN 9411 : 2012 ban hành kèm theo Quyết định 3621/QĐ-BKHCN về Việc Công Bố Tiêu Chuẩn Quốc Gia quy định:

“6.4.3.2 Trường hợp khu đất liền kề chưa có công trình được xây dựng hoặc là công trình thấp tầng thì được phép mở các loại cửa thông gió hoặc cửa kính cố định lấy ánh sáng. Cạnh dưới của các loại cửa này phải cách mặt sàn tối thiểu là 2,0 m. Tất cả các cửa này phải chấp nhận không được sử dụng khi công trình liền kề được xây dựng.”

Như vậy, bạn chỉ được mở cửa sổ nếu chủ nhà bên cạnh đồng ý hoặc nhà bên cạnh thấp hơn nhà bạn, trong trường hợp này thì cạnh dưới của cửa sổ phải cách mặt sàn tối thiểu là 2m.

2. Trường hợp nhà bạn và nhà bên cạnh tường nhà chung không phải là mốc giới

Mục 6.4.3.1 Tiêu Chuẩn Quốc Gia TCVN 9411 : 2012 ban hành kèm theo Quyết định 3621/QĐ-BKHCN về Việc Công Bố Tiêu Chuẩn Quốc Gia quy định:

“6.4.3.1 Không được phép mở cửa đi, cửa sổ, cửa thông gió nếu tường nhà xây sát với ranh giới lô đất hoặc ranh giới nền nhà thuộc quyền sử dụng của người khác. Chỉ được phép mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi nếu tường xây cách ranh giới lô đất, ranh giới nền nhà bên cạnh từ 2,0 m trở lên.”

Như vậy, bạn chỉ được mở cửa sổ nếu tường nhà bạn cách ranh giới lô đất, ranh giới nền nhà bên cạnh từ 2,0 m trở lên.