Quốc hội

Luật Di sản Văn hoá sửa đổi 2009

Ngày 18/06/2009, Quốc hội khoá XII đã ban hành Luật Di sản Văn hoá sửa đổi 2009; theo đó sửa đổi, bổ sung một số điều của... 

Luật Di sản Văn hoá 2001

Ngày 29/06/2001, Quốc hội khoá X đã thông qua Luật Di sản Văn hoá 2001. Luật này quy định về các hoạt động bảo vệ và phát huy... 

Luật Bảo vệ môi trường 2014

Ngày 23/06/2014, Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13... 

Luật Quy hoạch đô thị 2009

Ngày 17/6/2009, Quốc Hội khóa XII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 (gọi... 

Luật Đất đai 2013

Luật đất đai sửa đổi năm 2013 được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 29/11/2013, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2014 gồm... 

Luật Xây dựng 2014

Ngày 18/6/2014, Quốc Hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (gọi tắt... 

Luật Kinh doanh Bất động sản 2014

Ngày 25/11/2014, Quốc Hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13.... 

Luật Nhà ở 2014

Ngày 25/11/2014, Quốc Hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 (gọi tắt là... 
1