Quốc hội

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật... 

Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006

Ngày 29/06/2006, Quốc hội ban hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006, theo đó quy định về hoạt động xây dựng, công... 

Luật Di sản Văn hoá sửa đổi 2009

Ngày 18/06/2009, Quốc hội khoá XII đã ban hành Luật Di sản Văn hoá sửa đổi 2009; theo đó sửa đổi, bổ sung một số điều của... 

Luật Di sản Văn hoá 2001

Ngày 29/06/2001, Quốc hội khoá X đã thông qua Luật Di sản Văn hoá 2001. Luật này quy định về các hoạt động bảo vệ và phát huy... 

Luật Bảo vệ môi trường 2014

Ngày 23/06/2014, Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13... 

Luật Quy hoạch đô thị 2009

Ngày 17/6/2009, Quốc Hội khóa XII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 (gọi... 

Luật Đất đai 2013

Luật đất đai sửa đổi năm 2013 được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 29/11/2013, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2014 gồm... 

Luật Xây dựng 2014

Ngày 18/6/2014, Quốc Hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (gọi tắt... 

Luật Kinh doanh Bất động sản 2014

Ngày 25/11/2014, Quốc Hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13.... 
12
Un orologio manuale o orologi replica italia caricabile è una specie di orologio meccanico con azionamento a carica manuale. Gli orologi a carica manuale devono essere caricati quotidianamente; questo viene replica orologi italia fatto rimuovendo l'orologio e ruotando la corona fino a sentire la tensione sulla molla.