Chính phủ

Nghị quyết 110/NQ-CP năm 2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng do Chính phủ ban hành

Chính phủ ban hành Nghị quyết 110/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính... 

Nghị định 78/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Ngày 16/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 78/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật tiêu chuẩn và quy... 

Nghị định 127/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Ngày 01/08/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 127/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, theo đó quy định... 

Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Ngày 23/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm... 

Nghị định 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng

Ngày 05/04/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng, theo đó quy định các hoạt động trong... 

Nghị định 81/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

Ngày 17/07/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ... 

Nghị định 01/2012/NĐ-CP sửa đổi, thay thế, hủy bỏ quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 04/01/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 01/2012/NĐ-CP sửa đổi, thay thế, hủy bỏ quy định có liên quan đến thủ tục hành chính... 

Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị

Ngày 14/01/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị. Nghị định này điều chỉnh...